torek, 28. junij 2022

28. Srce Jezusovo v Letu svetnikov (3)

Prof. Strle je bil trdno prepričan, da je češčenje Srca Jezusovega koristno in zato potrebno tudi v našem času. Zato je razumljivo, da je vedno znova zavračal pomisleke zoper češčenje Srca Jezusovega. Tako tudi v predstavitvi praznika Srca Jezusovega v Letu svetnikov. Zavrnil je očitke tistih, ki so mislili, da se češčenje Srca Jezusovega opira le na zasebna razodetja sv. Marjete Alacoque. Strle je ob naslonitvi na okrožnico papeža Pija XII. vedno znova poudarjal, da češčenje Srca Jezusovega temelji na javnem razodetju. Dalje je pojasnil, da je Jezusovo telesno srce simbol Jezusove človeške in Božje ljubezni. Trdil je: »Častiti Srce Jezusovo se torej pravi častiti Jezusovo osebo – le pod posebnim vidikom tega, kaj je v Kristusu najgloblje in najveličastnejše: njegova odrešeniška ljubezen.« Dalje je pojasnil, da pri češčenju Srca Jezusovega ne gre za nekakšen sentimentalizem, pač pa za celostno predanost samega sebe Kristusu, kar se kaže še posebno v posvetitvi Srcu Jezusovemu. Srce Jezusovo tudi ne odpravlja drugih oblik pobožnosti. Ravno nasprotno. Poglablja jih. Če častimo Srce Jezusovo v duhu Cerkve, noben ugovor ne zdrži.

Po Strletovem trdnem prepričanju nas češčenje Srca Jezusovega uči nečesa, kar je za življenje silno pomembno: realizma greha in še bolj realizma odrešenja. Češčenje Srca Jezusovega nam pomaga, da premagamo izgubo občutka za greh.

Svoje razmišljanje ob prazniku Srca Jezusovega Božji služabnik Anton Strle takole sklene: »Nikakor ni češčenje Srca Jezusovega nekaj, kar je neprimerno za naš dinamizma polni čas … Nikakor! Ob tem češčenju se nam poglablja, izčiščuje tisto najbolj odločilno: ljubezen, ki 'izvršuje velike stvari, kjer koli je' (sv. Gregor Veliki). Brez števila kristjanov je, ki jim je ravno pobožnost do Srca Jezusovega pomagala večkrat do junaške vztrajnosti v dobrem, do pogumnega prenašanja najhujšega trpljenja, do velikih dejanj v delu za božje kraljestvo.« Kot zgled takega junaškega delovanja navaja prof. Strle škofa Antona Bonaventura Jegliča. A tudi za samega Strleta moremo reči, da mu je češčenje Srca Jezusovega pomagalo, da je vztrajal v težkih trenutkih in se do konca žrtvoval za rast Božjega kraljestva.

Sveto Srce Jezusovo,

usmili se nas.

 

ponedeljek, 27. junij 2022

27. Srce Jezusovo v Letu svetnikov (2)

Božji služabnik Anton Strle je imel dar razlikovanja. Papež Benedikt XVI. je bil pred svojo izvolitvijo za papeža prefekt kongregacije za nauk vere in v tej vlogi tudi predsednik mednarodne teološke komisije, katere član je bil v letih 1974 – 1979 tudi prof. Strle. Takole se ga spominja: »Tudi če je bilo mogoče na prof. Strletu videti globoko asketično življenje, je ta askeza vendarle govorila o pozitivnem, o notranji bližini do Gospoda, ki je vse drugo postavljalo na drugo mesto. To življenje in mišljenje v občestvu s Kristusom je dajalo profesorju Strletu tisto moč presoje in tisto zmožnost razločevanja, ki ne moreta izhajati iz gole učenosti. Imel je oster čut za to, kaj je pravilno in kaj zgrešeno, za to, kar vero očiščuje in podeljuje rast, ter za to, kar jo ruši; znal je – z eno besedo – razločevati duhove, in zaradi tega je bila njegova sodba dragocena in tehtna.«

Poglejmo, kako je Strle v Letu svetnikov pokazal na svetopisemske temelje češčenja Srca Jezusovega. Čeprav Sveto pismo ne govori izrečno o češčenju Srca Jezusovega, nam vendar daje trdno osnovo za to češčenje z dvema jasno in bogato izraženima mislima. Prva misel govori o prebodenem Jezusovem Srcu, druga pa o odrešujoči Božji ljubezni, ki je korenina vsega Božjega odrešilnega dela z njegovim viškom v Kristusovi kalvarijski daritvi.

Evangelist Janez v 19. poglavju svojega evangelija na izredno slovesen način pripoveduje, kako je vojak s sulico prebodel stran že mrtvega Odrešenika in kako je tedaj pritekla kri in voda. Kri je bila znamenje, da se je resnično opravila daritev novozaveznega Jagnjeta v odrešenje sveta; voda pa kot simbol Svetega Duha ter njegove duhovne rodovitnosti in očiščujoče moči. Oboje je tudi simbol evharistije in krsta.

Strle pravi: »Sv. pismo sicer nikoli izrečno ne govori o češčenju Jezusovega Srca. Toda vse je prežeto s tisto vsebino, katero imamo pred očmi, ko obhajamo praznik presv. Srca Jezusovega in ko opravljamo npr. pobožnost prvih petkov.«

Sveto Srce Jezusovo,

usmili se nas.

 

nedelja, 26. junij 2022

26. Srce Jezusovo v Letu svetnikov (1)

Božji služabnik Anton Strle je od začetka do konca sodeloval pri pisanju prispevkov za knjigo Leto svetnikov, ki je izšla v štirih delih v letih 1968 do 1973. Ves čas je bil pod časovnim pritiskom, a vse svoje prispevke je oddal pravočasno. Kljub obilici drugega dela je svojo nalogo opravil zelo temeljito. V 55 prispevkih je Strle obdelal vse Gospodove in Marijine praznike. V drugem delu je obsežno predstavil praznik Srca Jezusovega. Najprej je opisal zgodovino tega praznika, nato svetopisemske temelje češčenja Srca Jezusovega. Zavrnil je pomisleke zoper češčenje Srca Jezusovega, predstavil glavne oblike češčenja Srca Jezusovega in končno poudaril še pomembnost tega češčenja.

Že takoj na začetku svoje razprave povzame bistvo vsebine praznika Srca Jezusovega, ko pravi: »Praznik Srca Jezusovega skuša prodreti v globino in notranje jedro Kristusove skrivnosti, v jedro, iz katerega pritekajo vsa 'velika božja dela' (Apd 2,11), v odrešenje človeštva, posebno Kristusova kalvarijska daritev. In to je tista ljubezen, ki je bila od vekov skrita v brezdanjih globinah troedinega Boga (kakor nam jo predstavlja praznik presv. Trojice). Privzela si je našo človeško naravo in nas v Kristusu začela ljubiti tudi s človeškim Srcem ter je dosegla svoj vrhunec v daritvi na križu. Tedaj so iz prebodene Mesijeve strani začele teči reke žive vode, ki odslej nikdar ne bodo usahnile (Raz 22,1–5).«

Strle nato pokaže, kako je v bistvu češčenje Srca Jezusovega obstajalo že od vsega začetka in ima svoj izvor v Jezusovem prebodenem srcu. Cerkveni očetje so kar po vrsti trdili, da zakramenti izvirajo iz Kristusove prebodene strani ali prebodenega srca, to se pravi iz Kristusove ljubezni. Sam praznik pa je začel prvi obhajati sv. Janez Eudes (u. 1680). Po približno sto letih so ga začeli obhajati na Poljskem, leta 1856 pa ga je blaženi papež Pij IX. določil za vso Cerkev. Nastavitev praznika presvetega Srca Jezusovega na petek po osmini praznika presv. Rešnjega telesa nam pove, da je ta praznik nekakšna ponovitev velikega petka. Na veliki petek se spominjamo Kristusovega trpljenja, na praznik Srca Jezusovega pa smo osredinjeni na Božje-človeško ljubezen, ki je privedla Jezusa do kalvarijske daritve. Simbol te ljubezni pa je srce.

Sveto Srce Jezusovo,

usmili se nas.

 

sobota, 25. junij 2022

25. Nagovori duhovnikom na »dneve posvečenja«

Mesec junij je na poseben način posvečen Srcu Jezusovemu. V tem mesecu je za duhovnike namenjen poseben dan posvečenja (dies sanctificationis). Ob taki priliki so se zbrali duhovniki ene ali več dekanij, prisluhnili nagovoru enega od duhovnikov, imeli mašo in priliko za prejem spovedi. Strle je ob takih prilikah večkrat nagovoril duhovnike. V ta namen si je pripravil besedilo in ohranjeni so njegovi zapisi za leto 1971, ko je nagovoril duhovnike v Mengšu, 1978 na Črnem vrhu nad Polhovim Gradcem, 1980 v Stični, 1981 pri Sv. Vidu nad Cerknico, 1982 na Limbarski gori, 1982 v Kranju, 1983 na Sv. Joštu pri Kranju. Za Stično npr. omenja, da so bili zbrani duhovniki kar iz treh dekanij. Za ta leta imamo ohranjene Strletove nagovore. Morda je imel nagovore še kje drugje.

Glede vsebine nagovorov se je Strle osredinil na pomen češčenja Srca Jezusovega, na evharistijo, na pomen zakramenta spovedi in molitve. Vse to pa je temelj človekovega dostojanstva. V svojem nagovoru v Mengšu leta 1979 Strle poudari, da pravi odgovor na brezizhodno tesnobo današnjega človeka prinaša Kristusovo Srce. »To je Srce Njega, ki ga prva okrožnica papeža Janeza Pavla II. imenuje »Redemptor hominis«, Človekov odrešenik. Ta okrožnica je vsa prežeta s tistim, kar je jedro in pravi duh češčenja Jezusovega Srca. In kaj je tisto jedro? To je vélika misel, ki nam jo razodetje posreduje o Bogu: 'Bog je ljubezen'. Tu gre za češčenje ljubezni, s katero nas je Bog ljubil po Jezusu Kristusu; obenem pa je to češčenje uresničenje ljubezni, ki jo mi imamo do Boga. To češčenje povzema v enoto celoto verskih resnic in vseh načel nravnega življenja. Vse razodetje je tukaj strnjeno in osredotočeno v eni točki, ki je neizrekljivo bogata. To je ljubezen, ki je v vsej globini in veličastvu zasijala v prebodenem Srcu učlovečene božje Besede.«

Sveto Srce Jezusovo,

usmili se nas.

 

petek, 24. junij 2022

24. Praznik Srca Jezusovega

Božji služabnik Anton Strle je za glasilo župnije Svete Trojice v Ljubljani za mesec junij 1981 takole predstavil praznik Srca Jezusovega:

»Takoj za največjimi prazniki, ki naj bi nas pritegnili v preoblikujoče območje Kristusovega odrešenjskega dela in nas prepojili z božjo lučjo in močjo, pride praznik Srca Jezusovega. Pokazati nam hoče na studenec, iz katerega pritekajo 'velika božja dela' v odrešenje človeštva. In kaj je ta 'studenec'? To je ljubezen, ki je od vekomaj obstajala v brezdanjih globinah troedinega Boga, ki pa si je v polnosti časov privzela človeško naravo in nas v Kristusu začela ljubiti tudi s človeškim srcem. Razodetje te odrešujoče božje ljubezni je svoj vrhunec doseglo na križu, ko so iz prebodenega Jezusovega srca začele teči reke žive vode (milost kot delež neizčrpnega in večno osrečujočega božjega življenja), ki odslej nikdar več ne bodo usahnile. Praznik Srca Jezusovega torej vse praznike in celotno krščansko življenje postavlja v svetlobo božje ljubezni, tako da za vsakega od nas velja, kar o sebi pravi sv. Pavel: 'Živim v veri v božjega Sina, ki me je vzljubil in zame dal samega sebe.' Odgovor na to ljubezen je češčenje Jezusovega Srca.

Posebej nas k češčenju Jezusovega Srca vabi Cerkev ves mesec junij. Pa tudi na vse prve petke (in nedelje) v mesecu. To češčenje se ne ustavlja zgolj ob Jezusovem telesnem srcu, ki je sicer zaradi svoje nedopovedljive tesne zedinjenosti z drugo božjo osebo tudi samo vredno najvišjega, božjega češčenja. Vendar to češčenje ne ostaja pri telesnem srcu samem, ampak ga jemlje kot simbol, ki nam postavlja pred oči vso ljubezen, s katero nas je Kristus ljubil in nas še sedaj ljubi, pa tudi »ljubezen, ki jo imata nebeški Oče in Sveti Duh do grešnikov … In privesti nas hoče do najpopolnejše ljubezni do Boga in do bližnjega … Kardinal Wyszynski je zapisal: 'Češčenje Jezusovega Srca daje svetu, ki je v stanju brezupnosti, tisto, česar najbolj potrebuje: razodetje usmiljenega Boga!' Obenem je pozval poljske katoličane: 'Bodite apostoli ljubezni! Naj se vsi, ki prihajajo z vami v stik, čutijo zajete od Kristusove ljubezni … Celo na politični ravni. Ohranite mir in obvladanost samega sebe. Pravico imate izraziti svoje mnenje in kritiko. A tudi vsem, ki se imajo za vaše nasprotnike, izpričujte prijateljstvo in bratsko pomoč … Ko izpovedujete svojo katoliško vero pred vsem svetom, ohranite globoko spoštljivost tudi do vseh tistih, ki v muki in tesnobi iščejo Boga, mnogokrat ne da bi vedeli, in ki nimajo sreče, da bi vedeli, kako jim je Bog čisto blizu'

Sveto Srce Jezusovo,

usmili se nas.